tad yathā/

[逹鴉][塔阿]

ཏདྱ་ཐཱ།

jvale/

[雜斡]勒。

ཛྭ་ལེ།

mahājvale/

[哈阿][雜斡]勒。

མ་ཧཱ་ཛྭ་ལེ།

ukke/

[嘠哥]

ཨུ་ཀྐེ།

mukke/

[嘠哥]

མུ་ཀྐེ།

ate atābati/

阿得阿[答阿]㧞隄。

ཨ་ཏེ་ཨ་ཏཱ་བ་ཏི།

nṛnau nriṭābati/

[尼唎][懦烏][納哩][查阿]㧞隄。

ནྲྀ་ནཽ་ནྲི་ཊཱ་བ་ཏི།

iṭṭini/

[查支]尼。

ཨིཌྚི་ནི།

piṭṭi/

[查支]

པིཌྚི།

ciṭṭini/

[查支]尼。

ཙིཌྚི་ནི།

nṛṭaṭini/

[尼唎]查支尼。

ནྲྀ་ཊ་ཊི་ནི།

nṛṭāṭāpati svāhā/

[尼唎][查阿][查阿]巴隄娑訶。

ནྲྀ་ཊཱ་ཊཱ་པ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།