namo buddhāya/

納摩餔[逹逹哈阿]鴉。

ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ།

namo dharmāya/

納摩[逹哈][喇嘛阿]鴉。

ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ།

namaḥ saṅghāya/

[嘛斯][迎阿噶哈阿]鴉。

ན་མཿསངྒྷཱ་ཡ།

namaḥ idananiya/

[嘛斯]伊逹納尼鴉。

ན་མཿཨི་ད་ན་ནི་ཡ།

ugacidumati lalila/

烏噶咨闍嘛隄拉禮拉。

ཨུ་ག་ཙི་དུ་མ་ཏི་ལ་ལི་ལ།

lalute nami namiti nami svāhā/

拉魯得納密納宻隄納宻娑訶。

ལ་ལུ་ཏེ་ན་མི་ན་མི་ཏི་ན་མི་སྭཱ་ཧཱ།