namo nīlakaṇṭha/

納摩[尼伊]拉嘠[那叉]

ན་མོ་ནཱི་ལ་ཀཎྛ།

namo aryāśapata svāhā/

納摩阿[喇鴉阿]沙巴答娑訶。

ན་མོ་ཨརྱཱ་ཤ་པ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

namo aryāśapala svāhā/

納摩阿[喇鴉阿]沙巴拉娑訶。

ན་མོ་ཨརྱཱ་ཤ་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ehe ehi svāhā/

厄呵厄希娑訶。

ཨེ་ཧེ་ཨེ་ཧི་སྭཱ་ཧཱ།