oṃ āroligtrilokabijaya/

[阿阿][禮嘠] [答哩]羅嘠畢雜鴉。

ཨོྃ་ཨཱ་རོ་ལིཀ་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ཛ་ཡ།

sarvaśatru/

[喇斡][答嚕]

སརྦ་ཤ་ཏྲུ།

pramardanakaraya kuru svāhā/

[巴喇][喇達]納嘠喇鴉沽嚕娑訶。

པྲ་མརྡ་ན་ཀ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།