tad yathā/

[逹鴉][塔阿]

ཏདྱ་ཐཱ།

candre candre/

[納逹哷][納逹哷]

ཙནྡྲེ་ཙནྡྲེ།

sucandra/

蘇匝[納逹喇]

སུ་ཙནྡྲ།

maticandra candrakaraṇa/

嘛隄匝[納逹喇][納逹喇]嘠喇那。

མ་ཏི་ཙནྡྲ་ཙནྡྲ་ཀ་ར་ཎ།

siri siri/

西哩西哩。

སི་རི་སི་རི།

buddha adhiṣṭhite/

[逹逹哈]阿堤[卡蚩]得。

བུདྡྷ་ཨ་དྷིཥྠི་ཏེ།

kili kili/

基禮基禮。

ཀི་ལི་ཀི་ལི།

dharma adhiṣṭhite/

[逹哈][喇嘛]阿堤[卡蚩]得。

དྷརྨ་ཨ་དྷིཥྠི་ཏེ།

kili kili/

基禮基禮。

ཀི་ལི་ཀི་ལི།

saṃgha adhiṣṭhite svāhā/

[噶哈]阿堤[卡蚩]得娑訶。

སྃ་གྷ་ཨ་དྷིཥྠི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།