namaḥ sarvatathāgatahridaya/

[嘛斯][喇斡][塔阿]噶答[哈哩]逹鴉。

ན་མཿ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ།

ānugate oṃ kuruṃgini svāhā/

[阿阿]孥噶得唵沽哢機尼娑訶。

ཨཱ་ནུ་ག་ཏེ་ཨོྃ་ཀུ་རུཾ་གི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།